कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने विवरण :-

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार कम्पनीहरुले कम्पनी संस्थापनाको पहिलो ३ महिनाभित्र र प्रत्येक वर्ष वार्षिक रुपमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने विवरण :- क) ३ महिनाभित्र बुझाउनुपर्ने विवरणहरु :- १) कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयको ठेगानाको जानकारी २) संचालक समितिको गठन, संचालकहरुको दफा ९२ को विवरण समेत ३) चालु आ.व.का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति ४) कम्पनीको तत्काल जारी पूँजी बराबर शुरु शेयर वाँडफाँडको निर्णय । ख) वार्षिक रुपमा बुझाउनुपर्ने […]

करदाताले स्थायी लेखा न प्राप्त गरे पश्चात ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

आयकर(पान)मा मात्र दर्तावाल करदाताको हकमा आयकर र अन्तःशुल्कमा दर्तावाल करदाताको हकमा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा दर्तावाल करदाताको हकमा करपाटिको प्रकार: थप जानकारीका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर , चितवन