करदाताले स्थायी लेखा न प्राप्त गरे पश्चात ख्याल गर्नु पर्ने कुराहरु

आयकर(पान)मा मात्र दर्तावाल करदाताको हकमा

 • स्थायी लेखा नं. प्रमाण पत्र (पान कार्ड) र करपाटी कारोबार स्थलमा सबैले देख्ने गरि राख्नु पर्दछ।
 • खरिद बिक्री र स्टक खाता तयार गरि आफै प्रमाणित गरि अनिवार्य राख्नु पर्दछ।
 • फर्म/कम्पनी / व्यवसाय / संस्थाको नामको बिक्री बिजक छपाउनु पर्दछ । बिक्री बिजक जहिले पनि विजक नं १ बाट शुरु भएको गर्नुपर्दछ ।
 • प्रत्येक नयाँ आ.व. सुरुवात वा साउन १ गतेबाट नयां बिजक ठेली बिजक संख्या १ बाट सुरु गर्नुपर्दछ ।
 • खरिद बिक्री कारोबारको अभिलेख (हिसाव किताव) प्रत्येक दिन अद्यावधिक गर्नुपर्दछ ।
 • प्रत्येक वस्तु / सेवा खरिदमा बिजक लिनु पर्दछ भने बिक्रीमा बिक्री बिजक जारी गर्नु पर्दछ।
 • कारोवारसँग सम्बन्धित बिल विजक/प्रमाण/कागजात / प्रज्ञापन पत्र कम्तिमा ५ वर्ष सम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ। कर कार्यालयले जतिखेर पनि माग गर्न सक्दछ । साथै बजार अनुगमनको क्रममा माग भएमा सो पेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
 • प्रत्येक असोज मसान्त भित्र अघिल्लो आ.ब.को आयविवरण तथा कर दाखिला गर्नुपर्दछ । (वर्षको १ पटक)
 • कर्मचारी,ज्यालादारी वा अन्य भुक्तानीको स्रोतमा भएको कर कट्टी रकमलाई महिना कटेको २५ दिन भित्र e-TDS गर्नुपर्दछ । जस्तैः पुष महिनाको तलब भुक्तानीको e-TDS माघ २५ भित्र गरिसक्नुपर्दछ।
 • स्थायी लेखा नं प्रमाण पत्रको कुनै विवरण परिवर्तन (शाखा थपघट, उद्देश्य थपघट उद्देश्य परिवर्तन, ठेगाना परिवर्तन आदि) गर्नु परेमा कर कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा जानकारी गराउनु पर्दछ ।

आयकर र अन्तःशुल्कमा दर्तावाल करदाताको हकमा

 • आयकरमा दर्ताको हकमा उल्लेखित सबै यो दर्ताको हकमा समेत लागु हुन्छ ।
 • अन्तःशुल्कजन्य वस्तुको कारोबार (मदिरा, सूर्तिजन्य आदि) गर्ने सबैले अन्तःशुल्क इजाजत लिनु पर्दछ ।
 • अन्तःशुल्क इजाजत पत्र नविकरण प्रत्येक आ.व. को पहिलो महिना वा साउन भित्र गर्नुपर्दछ। (आफै वा कार्यालयबाट नविकरण गर्न सकिने ।

आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) मा दर्तावाल करदाताको हकमा

 • आयकरमा दर्ताको हकमा उल्लेखित सबै यो दर्ताको हकमा समेत लागु हुन्छ।
 • मू. अ. कर विवरण मासिक रुपमा कर विवरण पेश गर्नु पर्दछ ।
 • कर अवधि (महिना) सकिएको २५ दिन भित्र कर विवरण र VAT दाखिला गर्नु पर्दछ । कारोबार भए वा नभए पनि विवरण भने पेश गर्नु पर्दछ ।
 • कारोवारसँग सम्बन्धित बिल बिजक/प्रमाण/कागजात / प्रज्ञापनपत्र कम्तिमा ६ वर्ष सम्म सुरक्षित राख्नु पर्दछ। कर कार्यालयले जतिखेर पनि माग गर्न सक्दछ। साथै बजार अनुगमनको क्रममा माग भएमा सो पेश गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

करपाटिको प्रकार:

 • मु. अ. कारमा दर्ता भएका करदाता ले हरियो प्लेट भित्र सेतो अक्षरमा नाम र स्थायी लेखा न.
 • मु. अ. कर मा दर्ता नभएको ( थ्रेस होल्ड भन्दा मुनिको ले ) पहेलो प्लेट मा कालो अक्षरमा नाम र स्थायी लेखा न.
 • मु. अ. कर छुट हुने वस्तुको कारोबार गर्नेले सेतो प्लेट भित्र रातो अक्षरमा नाम र स्थायी लेखा न.
 • करपाटीको आकार ३० cm कम्बाई १० cm चौडाई

थप जानकारीका लागि

आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर , चितवन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *